17. IX. Stygmatów Św. Franciszka

Oddanie się w opiekę św. Franciszka

Piastunie ran Chrystusowych, św. Franciszku, oto ja NN postanawiam poświęcić się dzisiaj tobie i być gorliwym naśladownikiem twoim. Weźmij mię łaskawie w swoją opiekę i miej o mnie staranie, jako o pokornym dziecku swoim. A jako ojciec wątłe i ułomne dziecię kocha więcej i czuwa nad niem troskliwiej, tak i ty wychowawco tysiąca zakonników miej dla mnie szczególniejsze względy, gdyż jestem opuszczonym, słabym, biednym i prześladowanym przez złych przeciwników moich.
Uściśnij mię zranionymi rękami swymi, gdyż jestem zbolałym, przytul do zranionego serca swego, gdyż jestem zgorzkniałym i zrozpaczonym wśród rozlicznych przeciwności i uproś u Boga, aby rany twoje głęboko wyryły się na duszy mojej, i abyś mię poznał po nich na sądzie Ostatecznym przyłączył do grona twoich synów i córek, którzy wśród krzyży i cierpień pracowali w myśl sprawiedliwości ewangelicznej dla Królestwa Bożego na ziemi. Amen.

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś pośród świata oziębłości, dla zapalenia serc naszych ogniem Twojej miłości, na ciele błogosławionego Ojca Franciszka święte znamiona męki Twojej odnowić raczył, spraw miłościwie, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy krzyż nasz wytrwale nosili i godne owoce pokuty czynili, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Domine Jesu Christe, qui, frigescente mun­do, ad inflammandum cor­da nostra tui amoris igne, in carne beatissimi Francisci passionis tute sacra Stigmata renovasti: con­cede propitius; ut ejus me­ritis et precibus crucem ju­giter feramus, et dignos fructus poenitentiae facia­mus : Qui vivis et regnas

Pozdrowienie ran albo blizn świętego Ojca Franciszka.

Święty Józef Kalasanty tym pozdrowieniem, często czynionym, wiele sobie łask u Pana Boga uprosił. Sam nawet święty Franciszek ukazując się Mu, pomoc z nieba przynosił.

INTENCJA.

Panie Jezu Chryste! Synu Boga żywego, przyjmij tę modlitwę moją według owej niezmiernej miłości Twojej, którą gorejąc raczyłeś ponieść wszystkie na Przenajśw. Ciele Twym umęczenia, a szczególniej owe pięć ran, które i po zmartwychwstaniu w uwielbionym Ciele zatrzymałeś, a z upływem wielu lat i wieków cudownie też rany na członkach wiernego sługi Twego św. O. Franciszka wyraziłeś, spraw, miłościwie, abyśmy mocą tych przenajświętszych Ran, grzechów odpuszczenie i żywot wieczny otrzymali.

Pozdrowienie rany prawej ręki świętego Ojca Franciszka.
Seraficki Ojcze Franciszku św. ja niegodny grzesznik pozdrawiam uczuciem całego serca i z jak największą czcią całuję ranę prawej ręki Twojej, przez Pana Jezusa wyrażoną ; w imię zaś tego drogiego niebios upominku upraszam, abyś wynagradzając moją oziębłość, przenajdroższą ranę Ciała Pana Jezusa w niebie królującego pozdrowił, taką siłą uczuć, z jakąś ją pozdrawiał i czcił żyjąc na ziemi. Tudzież wyjednaj mi Ojcze święty tę łaskę, abym dobre uczynki wykonywał, a opuszczone wynagradzał.

1 Ojcze nasz 1 Zdrowaś Maryjo.

Na wzór tegoż pozdrowienia, tymiż wyrazami oddaje się cześć i innym ranom świętego O. Franciszka, mówiąc: ranę lewej ręki, ranę prawej nogi, ranę lewej nogi, ran boku Twego.
Na końcu dodaj:
Niech będzie błogosławione Imię Najsłodsze Pana Jezusa, niech będzie błogosławiona najchwalebniejsza, Niepok. Poczęta Maryja Panna, która Go porodziła i z Nim bolejącym wespół cierpiała. Niech będzie błogosławiony święty Ojciec Franciszek z całym orszakiem Świętych w niebie. Amen.