14. Lipca. Św. Bonawentura

Urodził się w Toskanii we Włoszech 1221 r., i na chrzcie św. otrzymał imię Jan. Gdy miał 4 lata ciężko zachorował, a lekarz zwątpił o jego życiu. Wtedy rodzice udali się z prośbą o pomoc do św. Franciszka. — Ten modlił się gorąco. Bóg wrócił dziecku zdrowie. Zawołał wówczas św. Franciszek: ,.o buona ventura! tj. o dobre zdarzenie, gdyż przez ciebie zdziała Bóg wiele dobrego. — Chował się Jan zdrowo, uczył dobrze, wystrzegał grze­chu. Ma­jąc 17 lat wstąpił do zakonu św. Franciszka, gdzie przy obłóczynach dano mu imię Bo­nawentury. Ponieważ wielkie posiadał zdolności, wysłano go do Paryża, gdzie na wszech­nicy wykładali Franciszkanie. Uczył się b. dobrze, żył świątobliwie. Profesorzy mó­wili o nim, że był bez grze­chu. — Po 7 latach uzyskał stopień doktora teologii i zo­stał mianowany profesorem. — Chociaż tak wysokie pia­stował stanowisko, pokornym był i w klasztorze najniższe pełnił posługi; najchętniej zaś chorym usługiwał i pocieszał ich. — W 1257 wybrano go generałem. tj. przełożonym wszystkich klasztorów Franciszkańskich na całym świecie. Przez lat 18 wysoki ten urząd sprawował, rządząc mądrze, łagodnie a stanowczo. Bardzo dbał o to, aby zakonnicy przestrzegali cnót zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. — Był wielkim czcicielem N. P. Maryi. Zaprowadził we wszystkich kościołach zakonnych zwyczaj dzwonienia i odmawiania trzy razy dziennie „Pozdrowienia Anielskiego.” Wkrótce przyjął się ten zwyczaj w całym kościele. — Napisał wiele ksiąg mądrych i głębokich, w których wyjaśniał zasady naszej wiary św. Papież uznając jego wielkie zasługi ofiarował mu biskupstwo, ale z pokory przyjąć go nie chciał. Musiał jednak z posłuszeństwa przyjąć godność kardynała biskupa i zasiadać w radzie papieskiej. — W r. 1274 zwołał papież Sobór do Lugdunu, na którym chodziło o połączenie Kościoła łacińskiego z greckim. Przewodniczącym soboru mianował Bonawenturę, który mądrze nim kierował, i do zgody i pojednania doprowadził. W lipcu zachorował ciężko, i dnia 14 umarł w Lugdunie. Wielki żal ogarnął ojców Soboru, a papież sam nabożeństwo żałobne za niego odprawił. Papież Sykstus IV policzył go w poczet świętych 1482 r., a papież Sykstus V. nadał mu tytuł doktora kościoła i doktora serafickiego. Protestanci w r. 1572 spalili jego relikwie dlatego, że w pismach jego znajdywali potępienie swojej nauki błędnej.

Punkty do rozmyślania.

Chrystus naucza nas, że trzeba prosić Boga, aby dał nam dobrych i świątobliwych kapłanów. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników do winnicy swojej. (Mat. 9). Mają to być pracownicy, którzy hodują w winnicy Pańskiej niebiańskie porośle, czyli pracują w kościele nad zbawieniem dusz ludzkich. — o daj nam Boże jak najwięcej kapłanów, którzy by przeciwdziałali skutecznie spustoszeniu w winnicy Chrystusa.

Modlitwa.
O Boże, któryś Św. wyznawcę Twego, św. Bonawenturę, niebiańską obdarzył mądrością i wielkim uczynił nauczycielem w Kościele, prosimy Cię, aby ten, któregośmy na ziemi za mistrza mieli, raczył być dla nas niebie życzliwym orędownikiem. Amen.

za:  Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin. J.A. Łukaszkiewicz, Warszawa i Wimperk — 1931 (pisownię uwspółcześniono. P&B)

Hymn Świętego Bonawentury.

Ciebie Matkę Bożą chwalimy, Ciebie Maryją, Niepokalaną Pannę wyznawamy.
Tobie wiecznego Ojca Oblubienicy, wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie i Archaniołowie, Tobie trony i księstwa wiernie posługują.
Tobie wszystkie mocarstwa i wszystkie potęgi, nieba, niebios i wszystkie Państwa są posłuszne.
Tobie wszystkie chóry, przed Tobą Cherubiny i Serafiny z radością stoją.
Tobie wszystkie Duchy Anielskie głosem nieustannym śpiewają:
Święta, Święta, Święta Maryja! Boża Rodzicielka, Matka i Panna Niepokalana.
Pełne są niebiosa i ziemia, Majestatu chwały owocu Żywota Twojego.
Ciebie chwalebny chór Apostołów, swego Stworzyciela Matkę wysławia.
Ciebie błogosławionych Męczenników poczet świetny, Chrystusową Rodzicielkę wychwala.
Ciebie chwalebne Wyznawców zastępy, przybytkiem Trójcy Świętej opowiadają.
Ciebie Świętych Panien grono, jako przykład pokory i słodkiego Panieństwa ogłasza.
Tobie wszystek dwór niebieski, jako Swojej Królowej cześć niesie.
Ciebie po całym świecie Kościół święty, wzywając pomocy, rozsławia, jako Matkę Bożego Majestatu.
Ciebie jako czcigodną i prawdziwą Króla Niebieskiego Rodzicielkę, świętą, oraz słodką i litościwą uwielbia.
Tyś Aniołów Panią; Tyś niebios bramą.
Tyś drabiną do chwały Królestwa Niebieskiego.
Tyś przybytkiem i arką dobroci i łaski.
Tyś źródło miłosierdzia, Tyś Oblubienica i Matka Przedziwnego Króla.
Tyś Kościół i świątynia Ducha świętego, całej Przenajświętszej Trójcy przezacna stolica.
Tyś pośredniczka między Bogiem i ludźmi, Tyś ukochaniem śmiertelnych.
Tyś Wspomożycielką walczących, Orędowniczką ubogich, Miłosierdziem i Ucieczką grzeszników.
Tyś Szafarką łask Bożych, postrachem i tarczą na odpędzenie szatanów i pychy.
Tyś Pani świata, nieba Królowa, po Bogu jedyna nasza nadzieja.
Ty zbawiasz Ciebie wzywających, przywodzisz do przystani żeglujących, jesteś pociechą nędznym, ucieczką ginącym.
Tyś Matką wszystkich Błogosławionych, weselem zupełnym po Bogu wszystkich mieszkańców nieba jesteś rozkoszą.
Tyś Wspomożycielką sprawiedliwych, Zgromadzicielką błąkających się. Obietnicą Patriarchów.
Tyś spełnieniem przepowiedni Proroków, oświeceniem i Nauczycielką Apostołów, Mistrzynią Ewangelistów.
Tyś męstwo Męczenników, wizerunek Wyznawców, cześć i radość Panien.
Tyś dla zbawienia człowieka, z Raju wygnanego w łono Swoje przyjęła Syna Bożego.
Przez Ciebie, po zwalczeniu nieprzyjaciela dusznego, otworzone jest wiernym królestwo niebieskie.
Ty z Synem Twoim siedzisz na prawicy Boga Ojca.
Ty się przyczyniaj za nami do Niego, o Panno Maryjo, ponieważ wierzymy, że On ma nas przyjść sądzić.
Ciebie zatem prosimy, wspomóż nas Twoje sługi, którzy Najdroższą Krwią Syna Twego jesteśmy odkupieni.
Spraw, o litościwa Panno, aby nas w wiekuistej chwale z Twoimi Świętymi umieścić raczył.
Zbawże lud Twój Panie ! abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa Syna Twego.
A rządź nami i zachowaj nas ku żywotowi wiecznemu.
Na każdy dzień o Matko! Ciebie pozdrawiamy.
I chcemy Cię chwalić po wszystką wieczność sercem i głosem.
Raczże nas, o słodka Maryjo, teraz i zawsze od grzechów bronić.
O! litościwa Pani, zmiłuj się nad nami, zmiłuj. Niech wielkie Twoje miłosierdzie będzie z nami, bo w Tobie, Panno Maryjo ufność pokładamy.
W Tobie o słodka Maryjo nadzieję mamy, brońże nas na wieki.
Tobie o Matko Boża, przystoi sława, Tobie przynależy panowanie, Tobie moc i chwała, na wieki wieków. Amen.

Deus, qui populo tuo aeternae salutis beatum Bonaventuram ministrum tribuisti: praesta, quaesumus; ut, quem Doctórem vitae habuimus in terris, intercessorem habere mercamur in caelis. Per Dominum.

Modlitwa

Boże! któryś Kościół Twój, dla wskaza­nia nam drogi zbawienia wiecznego w św. Bonawenturze, wyznawcy Twoim biskupie, wielkim mistrzem obdarzył, spraw, prosimy, aby wszyscy wierni mieli w Nim zawsze miłościwego pośrednika. Amen.